دوست داشتن
ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۳٠ 

نمی دانم اگر به کسی گویی که دوستش داری یعنی چه؟
معنی اش خوب است یا بد؟
اگر خوب است یعنی چه ؟ و اگر بد است یعنی چه؟


کلمات کلیدی:
 
روزها
ساعت ۸:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٢٧ 

روزها سریع می آیند و می روند ولی کاش این روزها دیر بیایند و بروند.


کلمات کلیدی:
 
خانه ی جدید
ساعت ۱:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱۸ 

در تنهایی برای خود خانه ای ساخته ام که ستونهایش از نا امیدی، دیوارهایش از غم، سقفش از تنهایی و و محیطش پر شده از سکوت است با با پنجره هایی رو به آینده ای با امید به نیستی و نبود.


کلمات کلیدی:
 
نجوای درون
ساعت ٧:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱٠ 

کاش در این دنیا کسی را داشتم که:
بتوانم حرفهایم را بهش بزنم.
بتوانم بهش حقیقت را بگویم.
بتوانم بگویم اگر می خندم و شادم واقعا غمگینم.
بتوانم بگویم دلم گرفته.
بتوانم ناراحتیش را نبینم و فقط به فکر خودم باشم و نتوانم بهش دروغ بگویم دروغی که اگر نگویم ناراحتش کنم.
بتوانم تصور نکنم که اگر ناراحتم به او نگویم که شادم چرا که اگر بگویم غمگینم او را نیز غمگین کنم.
بتوانم بگویم درد دارم و می سوزم ولی چیزی نمی گویم.
بتوانم بگویم که اگر در کنارم هست ولی تنهایم.
بتوانم بگویم که دوستش دارم ولی شاید باید دوست داشتنم را مخفی کنم.
بتوانم بگویم خیلی از اوقات دوست دارم فقط اینفدر نزدیک باشم که حداقل بتوانم در مقابلش گریه کنم.
بتوانم بگویم اگر هست واقعا هست. واقعا هست.


کلمات کلیدی: