» تقدیر یا تقصیر :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» ۱۳٩۱/٦/٢ :: ۱۳٩۱/٦/٢
» نوروز باستانی :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
» وفای شمع :: ۱۳٩٠/٦/٥
» ۱۳٩٠/٥/۱ :: ۱۳٩٠/٥/۱
» ۱۳٩٠/٤/۸ :: ۱۳٩٠/٤/۸
» ۱۳٩٠/٢/٧ :: ۱۳٩٠/٢/٧
» ۱۳٩٠/۱/۳ :: ۱۳٩٠/۱/۳
» گذشته :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» اگر قرار بود :: ۱۳۸٩/۱۱/٧
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٠ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
» ۱۳۸٩/٩/٢٢ :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» بغض سکوت :: ۱۳۸٩/٩/۱٦
» ۱۳۸٩/۸/٩ :: ۱۳۸٩/۸/٩
» شکستن :: ۱۳۸٩/٧/٢٩
» خنده ی مستانه :: ۱۳۸٩/٧/۱
» باشد :: ۱۳۸٩/٦/٦
» تنهایی :: ۱۳۸٩/٦/٦
» خداحافظی :: ۱۳۸٩/٥/۱۸
» سخنی با یک دوست :: ۱۳۸٩/٥/۱۳
» آرزو :: ۱۳۸٩/٤/٢۸
» دلقک و خنده :: ۱۳۸٩/٤/٢٧
» یک طرفه :: ۱۳۸٩/٤/٢٤
» ۱۳۸٩/۳/۱٢ :: ۱۳۸٩/۳/۱٢
» دوست ندارم و دوست دارم :: ۱۳۸٩/٢/٢۸
» عجب صبری خدا دارد :: ۱۳۸٩/۱/۸
» مهمونی :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
» اسفند :: ۱۳۸۸/۱۱/۳٠
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٩ :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
» زندانی :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۱
» ۱۳۸۸/۱٠/۱٥ :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٥
» ساحل :: ۱۳۸۸/٩/۱۸
» ۱۳۸۸/٧/۳٠ :: ۱۳۸۸/٧/۳٠
» دروغ :: ۱۳۸۸/٦/۱
» پشت سر :: ۱۳۸۸/٥/۱۸
» یادمه :: ۱۳۸۸/٥/۱٦
» چکار می کنی؟ :: ۱۳۸۸/٥/۱۳
» ۱۳۸۸/٥/۳ :: ۱۳۸۸/٥/۳
» دوست داشتن :: ۱۳۸۸/٤/۳٠
» روزها :: ۱۳۸۸/٤/٢٧
» خانه ی جدید :: ۱۳۸۸/٤/۱۸
» نجوای درون :: ۱۳۸۸/٤/۱٠
» آخر زندگی :: ۱۳۸۸/۳/٢۱
» ۱۳۸۸/۳/۱٧ :: ۱۳۸۸/۳/۱٧
» خیلی سخته :: ۱۳۸۸/۳/۱٤
» ۱۳۸۸/۳/٧ :: ۱۳۸۸/۳/٧
» اندازه ی دوست داشتن :: ۱۳۸۸/٢/۳۱
» ۱۳۸۸/٢/۱٧ :: ۱۳۸۸/٢/۱٧
» ۱۳۸۸/٢/٩ :: ۱۳۸۸/٢/٩
» احساسات ظاهری :: ۱۳۸۸/٢/٦
» جوابم باز هم سکوت است :: ۱۳۸۸/٢/٥
» علاقه و ... :: ۱۳۸۸/٢/٢
» ۱۳۸۸/٢/٢ :: ۱۳۸۸/٢/٢
» حرف زدن و دوست دشتن :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» حرف و سکوت :: ۱۳۸۸/۱/۱٦
» رگبار بهاری :: ۱۳۸۸/۱/۱٢
» گل :: ۱۳۸۸/۱/۳
» ای کاش :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٥
» اسفند :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٢
» عادت :: ۱۳۸٧/۱٢/۱
» ۱۳۸٧/۱۱/٢٦ :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٦
» چشم :: ۱۳۸٧/۱٠/۳٠
» لالایی :: ۱۳۸٧/٩/٢۳
» حرف نمی‌زنم :: ۱۳۸٧/۸/٢٠
» رویا :: ۱۳۸٧/٧/٩
» حرفها و نگاهها :: ۱۳۸٧/٤/٢٩
» مسافری تنها :: ۱۳۸٧/٢/۱٤
» آتش :: ۱۳۸٧/٢/٩
» آینه :: ۱۳۸٧/٢/٩
» سال نو :: ۱۳۸٧/۱/۱
» آدم آهنی :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۱
» گریه :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٤
» رنگ زندگی و مرگ :: ۱۳۸٦/۱٢/٢
» انتظار :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٩
» روح دل :: ۱۳۸٦/۱٠/٢۳
» چه زيباست :: ۱۳۸٦/۱٠/٢۳
» الفبای سکوت :: ۱۳۸٦/٩/٧
» مستی :: ۱۳۸٦/۸/٢٤
» خسته :: ۱۳۸٦/۸/٢٤
» فرار :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» چراغ اميد :: ۱۳۸٦/٧/٢۳
» دل تاریک :: ۱۳۸٦/٧/۱٧
» طلوع و غروب :: ۱۳۸٦/٧/۱٥
» دريا :: ۱۳۸٦/٦/۱٢
» جنون سرعت :: ۱۳۸٦/۳/۳۱
» سکوت :: ۱۳۸٦/۳/٢۸
» ارزش و بی ارزش :: ۱۳۸٦/۳/٢٠
» زندگی :: ۱۳۸٦/۳/٤
» مهمتر و مقصرتر :: ۱۳۸٦/٢/۱
» مهمانی سکوت :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۱
» دل نبستن :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٢
» ذات آدمی :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٢
» مزرعه‌ :: ۱۳۸٥/٩/۱۸
» خاطره :: ۱۳۸٥/٩/۱۳
» باشی و نباشی :: ۱۳۸٥/۸/٢۳
» شعر :: ۱۳۸٥/۸/٧
» نقاش :: ۱۳۸٥/۸/٧
» خنده :: ۱۳۸٥/۸/٧
» گل :: ۱۳۸٥/۸/٧
» زندگی :: ۱۳۸٥/۸/٧
» خنده :: ۱۳۸٥/٧/۱۸
» خانه :: ۱۳۸٥/٧/۱۱
» خزان پائيزی :: ۱۳۸٥/٧/۱۱
» شناخت :: ۱۳۸٥/٧/۱۱
» رفتن :: ۱۳۸٥/٧/۱۱
» خنده و گريه :: ۱۳۸٥/٧/۱۱
» زندگی زيباست اگر ... :: ۱۳۸٥/٧/٩
» گريه :: ۱۳۸٥/٧/۱
» اگر خالقی بودم :: ۱۳۸٥/٦/٢٩
» می‌خواهم بگويم :: ۱۳۸٥/٦/٢۸
» چی می‌شد :: ۱۳۸٥/٦/٢۸
» اگر ساکتم :: ۱۳۸٥/٦/٢۸
» خنده‌های ظاهری :: ۱۳۸٥/٦/۱٥
» حرفهای زياد :: ۱۳۸٥/٥/٢٥
» ثمره‌ی زندگی :: ۱۳۸٥/٥/٢٥
» واژه های آشنای من :: ۱۳۸٥/٥/٢٥
» دل ابری و بارانی :: ۱۳۸٥/٥/٢٢
» حرفهای سکوت :: ۱۳۸٥/٤/۱٢
» سکوت :: ۱۳۸٥/٢/٢٦
» سكوت شمع :: ۱۳۸٥/٢/٢٢