بغض سکوت
ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/۱٦ 

اگر روزی بغض سکوتم بتکرد چه خواهم گفت؟

آیا خواهم گفت که خسته ام از این آدمهای رنگارنگ که ظاهرا کنارم هستند؟

آیا خواهم گفت که خسته ام ازصحبت با این آدمهای رنگارنگ؟

آیا خواهم گفت که خسته ام از به ظاهر نزدیکان خیلی دور؟

آیا خواهم گفت که خسته ام دلتنگی هایم؟

آیا خواهم گفت که خسته ام و دیگر تحمل شنیدن حتی سکوت نزدیکانم را هم ندارم؟

آیا خواهم گفت که خسته ام؟ خسته ام، خسته ی خسته.


کلمات کلیدی: