حرفها و نگاهها

میتوان حرفها را نشنید.

میتوان نگاهها را ندید.

میتوان حرفی نزد.

میتوان چیزی نشنید.

میتوان سکوت کرد، سکوت، سکوت.

آیا میتوان حرفهای سکوت و نگاههای سردش را نه‌شنید و نه‌دید؟

/ 2 نظر / 11 بازدید
ویدا

شب در تمام پنجره های پریده رنگ مانند یک تصور مشکوک پیوسته در تراکم و طغیان بود دیگر کسی به عشق نیندیشید دیگر کسی به فتح نیندیشید و هیچ کس دیگر به هیچ چیز نیندیشید . . . [گل]

مي گل

سلام مهرداد عزيز هميشه به فكر هستم ... گاهي به وبلاكت سر مي زنم ... و هميشه با سكوتي در دل ميگم مهرداد جان ازصميم قلب ميگم متاسفم كه نميتونم كاري برات بكنم ... [قلب][گل]